LOADING...
BRR

ข่าวสาร/ประกาศ ดูเพิ่มเติม...


รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 เข้าอบรมเพื่อเตรียมสอบ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมฯ ปีการศึกษา 2560

ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม


ค่ายคอมพิวเตอร์


ค่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมฯ ปีการศึกษา 2560


9-10 กันยายน 2560


เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ มุ่งเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจและมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหนักเรียนได้รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ และสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน


ความสำเร็จ

นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนานักเรียนที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และนักเรียนที่มีความสนใจแล้ว ทางกลุ่มสาระยังทำการส่งนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งนักเรียนของเราได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ น่าสนใจ และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนมากมาย


เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016 ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย

นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ (จั๊มพ์) ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016 ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย เขาคือนักเรียน ผู้สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นายอภิสิทธิ์ ทองขาว ม.5/14 และ นายรัชพล แย้มคล้าย ม.5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ ในการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน) ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง ม.4/3 และ นายก้องภพ ทองดี ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 3 The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ (Sumo Robot) ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย ภายใต้การควบคุมทีมของนางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล ครู ค.ศ.2 ครูกลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 5
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3851 1249
brr@brr.ac.th