กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68

1. การแข่งขันการสร้าง Web Application
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. นายพชร จันทวงศ์
    2. นายภัทรพล รัตนพงษ์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูโชติก ทรัพย์ดี
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา

2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip)
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

    1. ด.ญ.พรนภัส รัตนพันธุ์
    2. ด.ญ.มุขชญา เสาธงทอง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์

3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.1-3 เหรียญทอง อันดับที่ 21

    1. ด.ญ.โฟกัส แสงทอง
    2. ด.ญ.ศิริประภา กิจจะอรพิน
    ครูผู้ฝึกสอน ครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา

4. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  -ระดับ ม.4-6 เหรียญเงิน อันดับที่ 21

    1. นางสาวปิยวรรณ สุริยจันทร์
    2. นางสาวสุภัสสรา ศรีเจริญ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา

5. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
  - ระดับ ม.4-6 เหรียญเงิน อันดับที่ 20

    1. นางสาวกฤษณา เพิ่มชาติ
    2. นายธนวัฒน์ บุญจันทร์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
    ครูผู้ฝึกสอน ครูกัญญา บุญนิมิ

6. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic
  - ระดับ ม.4-6 เหรียญทองแดง อันดับที่ 23

    1. นางสาวนภัสรา วิสุทธิศักดิ์
    2. นางสาวพิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์

7. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.4-6 เหรียญทองแดง อันดับที่ 25

    1. น.ส.นันทิตา โฉมศิริ ม.5/1
    2. น.ส.อรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5/1
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
    ครูผู้ฝึกสอน ครูรัตนา วิหกเหิร

8. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับสูง
  - ระดับ ม.4-6 เหรียญทอง อันดับที่ 4

    1. นายก้องภพ ทองดี
    2. นายจรัญวัฒน์ บัวศรี
    3. นายนภนต์ มาลัยสร้อย
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส

9. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับกลาง
  - ระดับ ม.1-3 เหรียญทอง อันดับที่ 8

    1. เด็กชายชวิน เบ็ญจศักดิ์
    2. เด็กชายธนภูมิ พลรบ
    3. เด็กชายธีธัช จันทน์เสนะ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส

10. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับสูง
  - ระดับ ม.1-3 เหรียญเงิน อันดับที่ 15

    1. เด็กชายชนันธร กาญจนโนภาส
    2. เด็กชายรณกร สุขภูตานันท์
    3. เด็กชายรัฐพงษ์ ใหม่ผึ้ง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส

11. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับพื้นฐาน
  - ระดับ ม.1-3 เหรียญทองแดง อันดับที่ 26

    1. เด็กชายณฐวรรธน์ ภุมรินทร์
    2. เด็กชายรณกร สุขภูตานันท์
    3. เด็กชายรัฐพงษ์ ใหม่ผึ้ง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส

เมื่อวันที่: 16 มกราคม 2561