กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

นักเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์สอบผ่าน สอวน.คอมพิวเตอร์ค่าย ๑ ม.บูรพา


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ที่สามารถสอบคัดเลือกผ่านและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิกปิกวิชาการ สอวน.คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ค่าย ๑ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย ๑.นายณฐกร วรรณบวร ๒.เด็กชายพชรดนัย สิวะโมกข์ ๓.นายธนธรณ์ ตุ่มศิริ ๔.นายนนทพัทธ์ ศรีบุญเรือง ๕.นายชนายุส พันธ์รัตนานนท์ ๖.นายฐฌา ชาภิมล ๗.นายภูดิส ล้อจงเฮง ๘.นายณฐวรรธน์ ภุมรินทร์ และ ๙.นางสาวณัฐรดา หนูจิตร