กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip)
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. ด.ญ.พรนภัส รัตนพันธุ์
    2. ด.ญ.มุขชญา เสาธงทอง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์
2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. ด.ญ.โฟกัส แสงทอง
    2. ด.ญ.ศิริประภา กิจจะอรพิน
    ครูผู้ฝึกสอน ครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา
3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  -ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. นางสาวปิยวรรณ สุริยจันทร์
    2. นางสาวสุภัสสรา ศรีเจริญ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา
4. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. นางสาวนภัสรา วิสุทธิศักดิ์
    2. นางสาวพิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์
5. การแข่งขันการสร้าง Web Application
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. นายพชร จันทวงศ์
    2. นายภัทรพล รัตนพงษ์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูโชติก ทรัพย์ดี
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา
6. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. น.ส.นันทิตา โฉมศิริ ม.5/1
    2. น.ส.อรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5/1
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
    ครูผู้ฝึกสอน ครูรัตนา วิหกเหิร
7. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. นางสาวกฤษณา เพิ่มชาติ
    2. นายธนวัฒน์ บุญจันทร์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
    ครูผู้ฝึกสอน ครูกัญญา บุญนิมิ
8. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับพื้นฐาน
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. เด็กชายณฐวรรธน์ ภุมรินทร์
    2. เด็กชายรณกร สุขภูตานันท์
    3. เด็กชายรัฐพงษ์ ใหม่ผึ้ง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
9. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับกลาง
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. เด็กชายชวิน เบ็ญจศักดิ์
    2. เด็กชายธนภูมิ พลรบ
    3. เด็กชายธีธัช จันทน์เสนะ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
10. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับสูง
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. เด็กชายชนันธร กาญจนโนภาส
    2. เด็กชายรณกร สุขภูตานันท์
    3. เด็กชายรัฐพงษ์ ใหม่ผึ้ง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส

11. การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับสูง
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง

    1. นายก้องภพ ทองดี
    2. นายจรัญวัฒน์ บัวศรี
    3. นายนภนต์ มาลัยสร้อย
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส
12. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

    1. ด.ญ.จิดาภา จันทร์มหา
    2. ด.ช.เชาวน์วิชญ์ ขันคำ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูดาวเรือง ศรีหทัย
    ครูผู้ฝึกสอน ครูรุ่งรัตน์ ยิ้มเนียม
13. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

    1. ด.ช.ฐณวัฒน์ ยะหัตตะ
    2. ด.ช.รติพงศ์ ศิลปกิจโกศล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูพิมพ์พัชชา ใจอารีย์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์
14. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน

    1. นายธนากร โพธิ์ศิริ
    2. นางสาวภาวิดา โนนเทา
    ครูผู้ฝึกสอน ครูพิมพ์พัชชา ใจอารีย์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์
15. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน

    1. ด.ญ.จิดาภา ทรัพย์ดี
    ครูผู้ฝึกสอน ครูโชติก ทรัพย์ดี
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา
16. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน

    1. ด.ช.ภูดิส ล้อจงเฮง
    2. ด.ญ.สุภาวิดา แก้วศรีทอง
    ครูผู้ฝึกสอน ครูศุทธินี จตุรภักดิ์
    ครูผู้ฝึกสอน ครูณัฐนิชา ลือจันดา
17. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

    1. ด.ญ.ณัฐรดา หนุจิตร
    2. ด.ญ.พัณฑิรา จันทร์อ่ำ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูรัตนา วิหกเหิร
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
18. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
  - ระดับ ม.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

    1. นายธีรภัทร อิฐอมรชัย
    2. นายวริทธิ์ธร ชินศิริ
    ครูผู้ฝึกสอน ครูรัตนา วิหกเหิร
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
19. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
  - ระดับ ม.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

    1. นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง
    2. นายธณวัฒน์ พิสุทธิทรัพย์
    3. นายภานุพงศ์ เบ้าแก้ว
    ครูผู้ฝึกสอน ครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
    ครูผู้ฝึกสอน ครูปริญญา สีใส

เมื่อวันที่: 6 มกราคม 2561