กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

นักเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์สอบผ่าน สอวน.คอมพิวเตอร์ค่าย ๒ ม.บูรพา


คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วม กับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๓ คน เพื่อดำเนินการเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันสาขาคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เครือภู่ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้มีอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ อาจารย์ ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ และอาจารย์ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ ให้การต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ โดยงานนี้มีนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สามารถสอบคัดเลือกผ่านและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิกปิกวิชาการ ค่าย ๒ สอวน.คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ๑.นายณฐกร วรรณบวร ๒.นายนนทพัทธ์ ศรีบุญเรือง ๓.นายชนายุส พันธ์รัตนานนท์ ๔.นายณฐวรรธน์ ภุมรินทร์ และ ๕.นางสาวณัฐรดา หนูจิตร ลิงค์ประกาศ

ค่าย ๒ สอวน.คอมพิวเตอร์ ม.บูรพา
ค่าย ๒ สอวน.คอมพิวเตอร์ ม.บูรพา