กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

  1. เป็นผู้นำในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้วิทยาการคำนวณ (Computational Thinking)
  2. มีผลงานการวิจัยและการพัฒนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ที่สามารถต่อยอดพัฒนาสู่ชีวิตประจำวันและกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ (Mission)

  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในด้านการเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีอื่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ และการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และมูลค่าสู่ส่วนรวม


เป้าหมาย (Goal)

  ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และอยู่รวมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ