กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation)
 - ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. ด.ญ.นภัสรา วิสุทธิศักดิ์ ม.3/2
  2. ด.ญ.พิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา ม.3/2
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
  2. คุณครูรุ่งรัตน์ ยิ้มเนียม

2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. นายอภิสิทธิ์ ทองขาว ม.6/14
  2. นายรัชพล แย้มคล้าย ม.6/14
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์
  2. คุณครูณัฐนิชา ลือจันดา

3. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
 - ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลเข้าร่วม
  1. นายเสฏฐวุฒิ เกิดศิริ ม.4/5
  2. นายธนากร โพธิ์ศิริ ม.4/10
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูพิมพ์พัชชา ใจอารีย์
  2. คุณครูศุทธินี จตุรภักดิ์

4. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
 - ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
  1. ด.ช.รติพงศ์ ศิลปกิจโกศล ม.1/2
  2. ด.ญ.สุภัสสรา ศรีเจริญ ม.3/2
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูณัฐนิชา ลือจันดา
  2. คุณครูพิมพ์พัชชา ใจอารีย์

5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
 - ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. ด.ช.ชวนากร พรมศิลา ม.3/8
  2. ด.ช.ภูดิส ล้อจงเฮง ม.1/3
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูณัฐนิชา ลือจันดา
  2. คุณครูศุทธินี จตุรภักดิ์

6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Application
 - ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
  1. นายสุเทพ จันทร์ชูผล ม.6/3
  2. นายพชร จันทวงศ์ ม.5/1
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูโชติก ทรัพย์ดี
  2. คุณครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล

7. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
 - ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. น.ส.นันทิตา โฉมศิริ ม.5/1
  2. น.ส.อรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5/1
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูปริญญา สีใส
  2. คุณครูรัตนา วิหกเหิร

8. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 - ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. นายณัฐวุฒิ พ่วงภู่ ม.6/1
  2. นายธนวินท์ ธนกิจไพศาล ม.6/1
  3. นายรัชกฤช ทวีจารุภัทร ม.6/1
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูรัตนา วิหกเหิร
  2. คุณครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ

9. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
 - ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. นายก้องภพ ทองดี ม.4/4
  2. นายจรัญวัฒน์ บัวศรี ม.4/1
  3. นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง ม.4/3
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
  2. คุณครูปริญญา สีใส

10. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
 - ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
  1. ด.ช.ธนวิทย์ ศรีรัตน์ ม.3/9
  2. ด.ช.รัฐพงษ์ ใหม่ผึ้ง ม.1/6
  3. ด.ช.ศุภวุฒิ ไตรวุฒิลาภ ม.1/1
  ครูผู้ฝึกสอน
  1. คุณครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
  2. คุณครูปริญญา สีใส

เมื่อวันที่: 16 มกราคม 2561