กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ติวสอวน.คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 

1) ด.ช.วรากร อิงคยะกุล     ม.2 (14)
2) ด.ญ.ณัฐรดา หนูจิตร ม.3 (14)
3) ด.ญ.โฟกัส แสงทอง ม.3 (13)
4) ด.ช.ธัชนนท์ เรืองสุวรรณ ม.2 (11)
5) ด.ช.ศุภวิชญ์ อานุภาเวนะวัฒน์

ม.2 (10)

6) ด.ญ.ญาโณทัย ควรสุวรรณ ม.3 (10)
7) ด.ญ.ธิตยา อินทศรี ม.2 (10)
8) ด.ญ.ศิริประภา กิจจะอรพิน ม.3 (10)
9) ด.ญ.อิสรีย์ คนบุญ ม.3 (10)
10) ด.ช.ธีธัช จันทน์เสนะ ม.2 (9)
11) ด.ช.สุกฤษฎิ์ พรหมพุทธา ม.4 (9)
12) นางสาวชาลิสา พรสุวรรณวงศ์ ม.4 (9)
13) นายฐาปกรณ์ ธัมมปที ม.4 (9)
14) นายธนากร รักวงศ์ ม.4 (9)
15) นายธารธรรม สีมาเอกรัตน์ ม.4 (9)
16) นายอสมา ว่านกระ ม.4 (9)
17) ด.ช.ภูดิส ล้อจงเฮง ม.3 (8)
18) ด.ญ.อนุธิดา สอนซิว ม.3 (8)
19) นางสาวนันทพร มีสนุ่น ม.4 (8)
20) นายชนาธิป ผดุงกุล ม.4 (8)
21) นายภัทรพล รัตนพงษ์ ม.5 (8)
22) ด.ญ.ชนิกาต์ พุกศรีสุข ม.3 (7)
23) นางสาวนภชนก จันทร์ชูผล ม.4 (7)
24) นางสาววาฐิตา เกิดธรรม ม.4 (7)
25) นายกันติภัช เสริมโสภณ ม.4 (7)
26) นายชวนากร พรมศิลา ม.5 (7)
27) นายนนธกานต์ เสนีย์ศรีสกุล ม.5 (7)
28) นายปุญญพัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ ม.4 (7)
29) นายภราดร จันทร์เจริญ ม.4 (7)
30) นายศิกร สว่างกิจไพศาล ม.4 (7)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สำรองเข้าร่วมโครงการติว สอวน. คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

สำรองอันดับ 1.) ด.ญ.ปาณิสา เทียนชัยสุธารัตน์ ม. 3 (6)
สำรองอันดับ 2.) นางสาวชลธิชา ทองสุข   ม.4 (6)
สำรองอันดับ 3.) นายณนทกร ศรีวรนันท์  ม.4 (6)
สำรองอันดับ 4.) นายณัฐวร ยะระสิทธิ์ ม.4 (6)
สำรองอันดับ 5.) นายพงศ์อมร สุมาลัย    ม.4 (6)
สำรองอันดับ 6.) นายวรยุทธ ธรรมเมธาพร ม.4 (6)

หมายเหตุ การคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

****** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแตวันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 1 กรกรฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ
*******เริ่มติว วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.45-8.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 5 ชั้น 2


 

                                         
                            
                              
                              
                                     
                                        

 

 


เมื่อวันที่: 6 มกราคม 2561