กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ชื่อรายวิชารหัสน้ำหนัก/ภาคเรียนจำนวนชั่วโมง
1การงานอาชีพพื้นฐาน 1ง21101140
2การงานอาชีพพื้นฐาน 2ง21102140
3การงานอาชีพพื้นฐาน 3ง21103140
4การงานอาชีพพื้นฐาน 3ง22101140
5การงานอาชีพพื้นฐาน 4ง22102140
6การงานอาชีพพื้นฐาน 5ง23101140
7การงานอาชีพพื้นฐาน 6ง23102140
8การโปรแกรมเบื้องต้น 1ง21201140
9การโปรแกรมเบื้องต้น 2ง21202140
10งานกราฟิกและการนำเสนอข้อมูลง22201140
11กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสมง22202140
12การโปรแกรม 1ง23201140
13การโปรแกรม 2ง23202140

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ชื่อรายวิชารหัสน้ำหนัก/ภาคเรียนจำนวนชั่วโมง
1การงานอาชีพพื้นฐาน 1ง31101140
2การงานอาชีพพื้นฐาน 2ง31102140
3การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นง31201140
4การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ง31202140
5การงานอาชีพพื้นฐาน 3ง32101140
6การงานอาชีพพื้นฐาน 4ง32102140
7การเขียนโปรแกรม 1ง32201140
8การเขียนโปรแกรม 2ง32202140
9การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ 1ง32203140
10การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ง32204140
11โครงงานคอมพิวเตอร์ 1ง33201140
12โครงงานคอมพิวเตอร์ 2ง33202140