กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (2D Animation)
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. ด.ญ.นภัสรา วิสุทธิศักดิ์ ม.3/2
    2. ด.ญ.พิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา ม.3/2
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
    1. ด.ญ.โฟกัส แสงทอง ม.1/1
    2. ด.ญ.ศิริประภา กิจจะอรพิน ม.1/3
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูณัฐนิชา ลือจันดา
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. นายอภิสิทธิ์ ทองขาว ม.6/14
    2. นายรัชพล แย้มคล้าย ม.6/14
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์
3. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.1-3 เข้าร่วมการแข่งขัน
    1. ด.ช.ธนภัทร มโนอิ่ม ม.2/1
    2. ด.ช.อสมา ว่านกระ ม.2/1
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูศุทธินี จตุรภักดิ์
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. นายเสฏฐวุฒิ เกิดศิริ ม.4/5
    2. นายธนากร โพธิ์ศิริ ม.4/10
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูพิมพ์พัชชาใจอารีย์
4. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. ด.ช.รติพงศ์ ศิลปกิจโกศล ม.1/2
    2. ด.ญ.สุภัสสรา ศรีเจริญ ม.3/2
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูณัฐนิชา ลือจันดา
5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
    1. ด.ช.นวพันธ์ ทุมประดิษฐ์ ม.3/2
    2. ด.ช.หัสดิน พุทธอินทร์ ม.3/2
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูดาวเรือง ศรีหทัย
6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. ด.ช.ชวนากร พรมศิลา ม.3/8
    2. ด.ช.ภูดิส ล้อจงเฮง ม.1/3
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูณัฐนิชา ลือจันดา
  - ระดับ ม.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
    1. น.ส.พริมา สมท่า ม.5/2
    2. นายกิตติภณ สิงห์ชม ม.4/4
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์

7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Application
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. นายสุเทพ จันทร์ชูผล ม.6/3
    2. นายพชร จันทวงศ์ ม.5/1
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูโชติก ทรัพย์ดี
8. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. น.ส.นันทิตา โฉมศิริ ม.5/1
    2. น.ส.อรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5/1
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูปริญญา สีใส
9. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
    1. ด.ญ.ฐารตี ศรีสอ้าน ม.3/2
    2. ด.ญ.ณิชาภัทร์ ขำสำอางค์ ม.3/2
    3. ด.ญ.วรกมล อัศวุตมางกุร ม.3/2
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเกศทิพย์ จ้อยศิริ
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. นายณัฐวุฒิ พ่วงภู่ ม.6/1
    2. นายธนวินท์ ธนกิจไพศาล ม.6/1
    3. นายรัชกฤช ทวีจารุภัทร ม.6/1
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูรัตนา วิหกเหิร
10. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
  - ระดับ ม.4-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
    1. น.ส.ภคมน สุนาวงษ์ ม.5/14
    2. น.ส.ปิญธิดา เสือชม ม.5/5
    ครูผู้ฝึกสอน น.ส.กัญญา บุญนิมิ
11. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
  - ระดับ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
    1. ด.ช.ชวิน เบ็ญจศักดิ์ ม.1/6
    2. ด.ช.ธีรดนย์ พันแพง ม.1/8
    3. ด.ช.พุทธคุณ บัวพันธ์ ม.1/8
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
  - ระดับ ม.4-6 ชนะเลิศ
    1. นายก้องภพ ทองดี ม.4/4
    2. นายจรัญวัฒน์ บัวศรี ม.4/1
    3. นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง ม.4/3
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล
12. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
  - ระดับ ม.1-3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. ด.ช.ธนวิทย์ ศรีรัตน์ ม.3/9
    2. ด.ช.รัฐพงษ์ ใหม่ผึ้ง ม.1/6
    3. ด.ช.ศุภวุฒิ ไตรวุฒิลาภ ม.1/1
    ครูผู้ฝึกสอน คุณครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล

เมื่อวันที่: 6 มกราคม 2561