กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

น.ส.นันทิตา โฉมศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔


นางสาวนันทิตา โฉมศิริ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ น.ส.นันทิตา โฉมศิริ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ ประกาศรายชื่อตัวแทนศูนย์ระหว่างวันที่ ๔-๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์ สอวน. คอมพิวเตอร์ภาคตะวันออกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 14thTOI ผลการแข่งขันของ น.ส.นันทิตา โฉมศิริรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับเหรียญทองแดง 14thIOT2018
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561