กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 นายวรัชญ์ พาลพ่าย
รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16 ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนนสูงสุดระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

นายวรัชญ์ พาลพ่าย
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก(APIO2021)

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบผ่านค่าย ๑ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบผ่านค่าย ๒ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สอบผ่านค่าย ๓ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวสาร

รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกผ่านค่าย ๒ สอวน.คอมพิวเตอร์ ศูนย์ ม.บูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกผ่านค่าย ๑ สอวน.คอมพิวเตอร์ ศูนย์ ม.บูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการติว สอวน.คอมพิวเตอร์ 2562อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 68 อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67 อ่านเพิ่มเติม...

ดูเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างผลงานและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา โดยทั้งนี้กลุ่มสาระฯได้ติดต่อวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้ามาให้ความรู้ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า คุณภาพของประเทศ ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล


ความสำเร็จ

ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ให้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับพื้นที่การศึกษา และจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดประกวดแข่งขัน อย่างต่อเนื่องเสมอมา นำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน บุคลากรของกลุ่มสาระฯ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันต่อไป


ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์
อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3851 1249
brr@brr.ac.th