กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 1. นางสาวนันทิตา โฉมศิริ ม.5
2. นางสาวอรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5
3. นายกาจบัณฑิต ช่วยศรีนวล ม.5 (สำรอง)
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (คอมพิวเตอร์) ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

1. เด็กชายทินวัฒน์ ธนกิจไพศาล ม.3 2. นางสาวจิรนันท์ บุญเจริญ ม.4
3. นายพิชิตพล บุญญกนก ม.5 4.นายกาจบัณฑิต ช่วยศรีนวล ม.5
5. นางสาวอรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5 6. นางสาวนันทิตา โฉมศิริ ม.5
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.(คอมพิวเตอร์) ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

นางสาวนันทิตา โฉมศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และรางวัล Judge Favourite พร้อมเงินรางวัล 2,000.-
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Code++ Challenge 2017 - Beginner Level
ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์SUMO 3Kg. RC รุ่น Senior
รายการ "World Robot Games Thailand Championship 2018"
ได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016
ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย

นายสุเทพ จันทร์ชูผล ม.6/3 และนายรัชกฤช ทวีจารุภัทร ม.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผอ.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคอมพิวเตอร์ 2561(IT Junior Camp 2018)
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 จัดโดย งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายณัฐกิตติ์ สำเร็จ ม.6/4 นายทัสมา นิลจันทึก ม.6/5 และนายศิวกร อัมพรภาค ม.6/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017

มุ่งมั่น เพื่อเตรียมสอบเข้าค่าย ๑ สอวน. คอมพิวเตอร์
โดยมีวิทยากร นายอัครพนธ์ วัชรพลากร "พี่พีท" และคณะครู พี่ๆ น้องๆ เข้ามาช่วยติว
ผลจากความตั้งใจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนผ่านค่าย ๑ จำนวน ๖ คน และผ่านค่าย ๒ จำนวน ๒ คน

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง และ นายก้องภพ ทองดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รายการ "World Robot Games Thailand Championship 2017"
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

ความสำเร็จระดับประเทศ ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ข่าวสาร

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67 อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 67 อ่านเพิ่มเติม...

ดูเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างผลงานและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา โดยทั้งนี้กลุ่มสาระฯได้ติดต่อวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้ามาให้ความรู้ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า คุณภาพของประเทศ ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล


ความสำเร็จ

ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ให้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับพื้นที่การศึกษา และจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดประกวดแข่งขัน อย่างต่อเนื่องเสมอมา นำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน บุคลากรของกลุ่มสาระฯ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันต่อไป


ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์
อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3851 1249
brr@brr.ac.th