กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 1. นางสาวนันทิตา โฉมศิริ ม.5
2. นางสาวอรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5
3. นายกาจบัณฑิต ช่วยศรีนวล ม.5 (สำรอง)
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (คอมพิวเตอร์) ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

1. เด็กชายทินวัฒน์ ธนกิจไพศาล ม.3 2. นางสาวจิรนันท์ บุญเจริญ ม.4
3. นายพิชิตพล บุญญกนก ม.5 4.นายกาจบัณฑิต ช่วยศรีนวล ม.5
5. นางสาวอรจิรา แกล้วเดชศรี ม.5 6. นางสาวนันทิตา โฉมศิริ ม.5
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.(คอมพิวเตอร์) ค่าย ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

นางสาวนันทิตา โฉมศิริ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และรางวัล Judge Favourite พร้อมเงินรางวัล 2,000.-
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Code++ Challenge 2017 - Beginner Level
ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์SUMO 3Kg. RC รุ่น Senior
รายการ "World Robot Games Thailand Championship 2018"
ได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน World Robot Games 2018 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016
ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย

นายสุเทพ จันทร์ชูผล ม.6/3 และนายรัชกฤช ทวีจารุภัทร ม.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผอ.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคอมพิวเตอร์ 2561(IT Junior Camp 2018)
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 จัดโดย งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

นายณัฐกิตติ์ สำเร็จ ม.6/4 นายทัสมา นิลจันทึก ม.6/5 และนายศิวกร อัมพรภาค ม.6/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺิ์ สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ และรองชนะเลิศ 1 รายการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันพัฒนาเว็บไซด์ด้วย PHP JavaScript และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
รางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018 (23 สิงหาคม 2561)
นายพชร จันทวงศ์ ม.6/1 และนางสาวนันทิตา โฉมศิริ ม.6/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018 (23 สิงหาคม 2561)
นายธนพจน์ อุทัยสอน นายจิราวุฒิ ประเสริฐ นายสถาพร ถาวรจิตโต นายธนกร เจียสุวรรณ นายภาณุพงศ์ ประทวน และนายชวิศ รุณเกตุ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018 (23 สิงหาคม 2561)
นายพิชิตพล บุญญกนก ม.6/1 นายเสฎฐวุฒิ อิงคกิตติ ม.6/1 และนางสาวอรจิรา แกล้วเดชศรี ม.6/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
ในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018 (23 สิงหาคม 2561)

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง และ นายก้องภพ ทองดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รายการ "World Robot Games Thailand Championship 2017"
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

ความสำเร็จระดับประเทศ ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ปีการศึกษา 2559
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ข่าวสาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการติว สอวน.คอมพิวเตอร์ 2562อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 68 อ่านเพิ่มเติม...

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 67 อ่านเพิ่มเติม...

ดูเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างผลงานและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา โดยทั้งนี้กลุ่มสาระฯได้ติดต่อวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้ามาให้ความรู้ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อจะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า คุณภาพของประเทศ ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล


ความสำเร็จ

ผลจากการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน ให้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับพื้นที่การศึกษา และจากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดประกวดแข่งขัน อย่างต่อเนื่องเสมอมา นำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน บุคลากรของกลุ่มสาระฯ ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันต่อไป


ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์
อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3851 1249
brr@brr.ac.th